תקנון החנות והאתר

משתלות סנדר – תקנון - http://www.sendern.com
תנאי שימוש ומדיניות האתר-
הנהלת אתר "משתלות סנדר" מברכת את הבאים בשעריו, השימוש הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.
תקנון זה מנוסח לשם נוחות בלבד בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
השימוש באתר
השימוש באתר האינטרנט " משתלות סנדר " כפוף לתנאי שימוש אלה. שימוש באתר, מעיד על קבלתך ועל הסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
אתר האינטרנט של " משתלות סנדר " הוא לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהנהלת האתר.
שינויים באתר והפסקת שירות  
בכל מקרה של הפרת תנאים אלו ו/או בכל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ע"י " משתלות סנדר ", במשתמשי האתר או במי מטעמו-רשאית הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר, לבטל שם משתמש וסיסמה, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שנמסרו על ידך לפרסום באתר                                                                                                                                                                                             
הנהלת " משתלות סנדר " אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי " משתלות סנדר ", שיגרמו לנזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל " משתלות סנדר " או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-" משתלות סנדר " לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
אין הנהלת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת " משתלות סנדר " לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. " משתלות סנדר " אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
הנהלת " משתלות סנדר " לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר " משתלות סנדר " או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל מידע או יעוץ או עצה בין בע"פ בין בכתב אשר יתקבלו אצלך כפועל יוצא מהשימוש ב" משתלות סנדר ". מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.
הנהלת האתר רשאית לשלוח  דואר אלקטרוני  לגולש  אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או לגבי הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים ועדכונים רלוונטיים לגלישה באתר, הנהלת האתר רשאית  על פי שיקול דעתה הבלעדי לכלול גם חומר פרסומי בהודעות אלה.
לשימת לבך הנהלת " משתלות סנדר " שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.
תכנים המפורסמים  ב" משתלות סנדר " על ידי גולשים
חופש הביטוי הגם שהוא מערכי היסוד של " משתלות סנדר " אינו בא על חשבונם של חוקי מדינת ישראל, לפיכך הנך נדרש להימנע מלפרסם באתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
הנהלת " משתלות סנדר " לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום ב" משתלות סנדר " יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים. כמו כן הנהלת האתר לא תישא באחריות ביחס לתגובות הגולשים על הודעותיך, או לכל נזק שייגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל
לעיתים יופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ול" משתלות סנדר " אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי מנהל האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי הנהלת "משתלות סנדר" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.
האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. להנהלת  " משתלות סנדר " אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
קניין רוחני:
כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט " משתלות סנדר " - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של הנהלת האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר בכתב ומראש. שמו של " משתלות סנדר ", שם המתחם של האתר וסימני המסחר,(בין אם נרשמו בין אם לאו)הינם קניינה הבלעדי של הנהלת  " משתלות סנדר ".
על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום ב" משתלות סנדר " נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור ל" משתלות סנדר " תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום  באתר הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם. במסירת תוכן לפרסום ב" משתלות סנדר " הנך מקנה לאתר רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתו,
החנות המקוונת:
במסגרת  אתר " משתלות סנדר " מאפשרת הנהלת האתר קישור ו/או הפנייה לאתר מכירות (להלן:החנות המקוונת), התקשרותך ו/או מו"מ שתנהל עם ובמסגרת החנות המקוונת וכן הצעות שיוצעו במסגרתה כפופים לתקנון החנות המצורף לתקנון האתר – ראה נספח "א" .
הפורומים של " משתלות סנדר "-תנאי שימוש
הנהלת האתר מאפשרת לגולשים להשתתף בפורומים שונים אשר יועלו מעת לעת באתר, להגיב ולכתוב הודעות שונות שיופיעו בפורום, וכן להגיב לכתבות שיתפרסמו באתר
כניסה לפורום כמוה כאישור והסכמה לתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן, הינך מאשר כי ידועים לך ומוסכמים על ידך תנאים אלו וכי כל שימוש שלא בהתאם לכללים אסור בהחלט.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.
כמשתתף בפורום הגולשים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
א.         הגולש מתחייב בזאת, כי התכנים שיוזנו על ידו הינם בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או צו איסור פרסום.
ב.         הגולש מתחייב שלא לשלוח כל הודעה ו/או חומר אחר שיש בו כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או שהינו מאיים, פוגע, מעליב, או שליחת מסרים גזעניים ו/או גסים.   
ג.          הגולש ביצוע מסירת תכנים לאתר מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכות הקניין הרוחני בתכנים. והוא מרשה בעצם מסירת התכנים ל"משתלות סנדר" לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר.              
ד.         הגולש מתחייב לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי המחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של התכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו  ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.   
ה.  הגולש מתחייב בזאת לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר לרבות פרסום שמו, מס' הטלפון או פרטיו האישיים, כמו כן הגולש מתחייב לא להזדהות בשם אחר של גולש או כל אדם שאיננו הוא.       
    ו.  הגולש מתחייב לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין בין במתכוון ובין שלא במתכוון הוראות כל דין. 
שירות דואר אלקטרוני: אי-מייל
פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל ופרטים נוספים אודותיך יוגנו ככל האפשר במסגרת הגנת הפרטיות, הנהלת האתר תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
עם רישומך במאגר המידע של " משתלות סנדר " תהא הנהלת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.
יובהר, כי הנהלת " משתלות סנדר " אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, " משתלות סנדר " לא יהא אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. הנהלת האתר ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.
הנהלת האתר אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, לרבות רשימות תפוצה. משכך, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.
הפסקת שימוש ושיפוי
הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים.
היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
הגולש ישפה את מנהלי אתר " משתלות סנדר ", עובדיו, או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרתו תנאי שימוש אלה.
       הגולש מתחייב בזאת לשאת באחריות ביחס לתכנים של הגולשים שנמסרו על ידו בין בפורום בין בכתבות בין בתגובות וזאת לשלילת אחריות הנהלת האתר. בנוסף מתחייב הגולש לשפות את הנהלת האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום
       הוראות תנאי השימוש ו/או מהפרת חוק ו/או מדרישת צד ג'  כלשהו ן/אן מפרסום מוטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות.
       השיפוי ישולם מיד עם דרישתה הראשונית של הנהלת האתר וזאת מבלי לגרוע  מכל סעד אחר  העומד להנהלת האתר על פי כל דין          
    הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות הפורום בכל עת שתחפוץ בכך ולא יהיה לך כל טענה כלפיה.
דברי סיכום:
על תקנון זה בכלל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
תקפות הוראות תקנון זה:
במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית והתקנון למעט ההוראה שתבוטל באם תבוטל בעינו עומד.
אנו ב" משתלות סנדר "  מודים לכם ומאחלים לכם גלישה נעימה ובטוחה .
נספח "א" לתקנון אתר " משתלות סנדר "-
החנות המקוונת-תקנון,נהלים,אחריות.
" משתלות סנדר " משמש גם כזירת מכירות אלקטרונית ובמה להצגה ורכישת מוצרים ושירותים על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות  פומביות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מבצעים שונים  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.  גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
המכירות - כללי
1. אתר " משתלות סנדר "  מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה. מוצרים כללים והכל לפי בחירתם של מנהלי האתר
2. בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם, היבואנים השונים והסיטונאים השונים  (להלן: "הספקים") אשר מציעים באתר מוצרים למכירה הם בלבד ולא הנהלת האתר אחראים בכל השייך למכירה, כולל     נכונות הפרטים, המפרטים, סליקה, זמני הספקה והספקה, אחריות וכדומה.
המוצרים המוצעים למכירה
1. המוצרים מוצגים למכירה במסגרת החנות המקוונת, מחירו של המוצר הוא כפי שנמסר ע"י הספק ו/או ע"פ  החלטתו של מנהל האתר.
2. פרטים  מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על הקישורית הרלוונטית בחנות המקוונת כפי שיופיע באתר.
ה. מכירה רגילה/ישירה ו/או מכירת מוצרים במבצע
במכירה רגילה/ישירה ו/או מכירת מוצרים במבצע מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
1. הנהלת האתר תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת  המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה הנ"ל רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי  באתר עצמו או באמצעות  השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר, כפי שיפורסם.
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך  שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
מסים
כל המחירים באתר כוללים מע"מ במידה וחל מע"מ על אותם מוצרים תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
אופן ההשתתפות במכירות -
1. במשך הליך ההרשמה ימלא כל משתתף את כתובת הדוא"ל שלו ויידרש לרשום סיסמא, לאחר מכן יש  להקליד פרטים בסיסיים  כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .
   לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע הנהלת האתר ו/או הספקים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי " משתלות סנדר ".
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי  לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי " משתלות סנדר " יהוו ראיה חלוטה לנכונות  הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
9. מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח  ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
    לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו מנהלי האתר ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .
10. לעיתים יציגו בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: "הספקים") באתר פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד'.
11. יובהר ויודגש כי תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט מדי פעם רצופה בתקלות שונות אשר משפיעות  בין השאר על קצב התקשורת והעברת הנתונים.
ביטול הצעות  
1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה לאחר הקניה בחנות המקוונת ולפני המשלוח בהודעת דואר אלקטרוני למנהלי האתר וזאת לכתובת הרשומה בחנות המקוונת, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות המקוונת..
2. אם סופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח.
   מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
3. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר. 
4. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
5. הנהלת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה גם לאחר שהתקבלה ואושרה במקרים הבאים:
5.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
5.2 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה  תקין.
6. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
7. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה ןמכירה, רשאים מנהלי האתר ו/או הספקים לבטל את  ההזמנה והמכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
   הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
   הנהלת " משתלות סנדר "  ו/או הספקים לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד או אחר שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר  אצל צד שלישי.
 
אספקת המוצרים
1. הנהלת האתר ו/או הספקים בלבד לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לנקודת הפצה הקרובה  תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. הספקים בלבד , יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף  המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
   " משתלות סנדר" ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת מנהלי האתר.
3.   זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א'- ה' לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
דמי משלוח
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. במכירה בתשלומים רשאית הנהלת האתר  ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בדף המכירה וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
אבטחת מידע ופרטיות
1. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על  העברת הנתונים באתר.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או  ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. מנהלי " משתלות סנדר "  מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול  האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
אחריות
1. הנהלת האתר  נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת " משתלות סנדר-תקנון
תנאי שימוש ומדיניות האתר-
הנהלת אתר "משתלות סנדר" מברכת את הבאים בשעריו, השימוש הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.
תקנון זה מנוסח לשם נוחות בלבד בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
השימוש באתר
השימוש באתר האינטרנט " משתלות סנדר " כפוף לתנאי שימוש אלה. שימוש באתר, מעיד על קבלתך ועל הסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
אתר האינטרנט של " משתלות סנדר " הוא לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהנהלת האתר.
שינויים באתר והפסקת שירות  
בכל מקרה של הפרת תנאים אלו ו/או בכל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ע"י " משתלות סנדר ", במשתמשי האתר או במי מטעמו-רשאית הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר, לבטל שם משתמש וסיסמה, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שנמסרו על ידך לפרסום באתר                                                                                                                                                                                             
הנהלת " משתלות סנדר " אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי " משתלות סנדר ", שיגרמו לנזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל " משתלות סנדר " או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-" משתלות סנדר " לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
אין הנהלת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת " משתלות סנדר " לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. " משתלות סנדר " אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
הנהלת " משתלות סנדר " לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר " משתלות סנדר " או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל מידע או יעוץ או עצה בין בע"פ בין בכתב אשר יתקבלו אצלך כפועל יוצא מהשימוש ב" משתלות סנדר ". מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.
הנהלת האתר רשאית לשלוח  דואר אלקטרוני  לגולש  אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או לגבי הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים ועדכונים רלוונטיים לגלישה באתר, הנהלת האתר רשאית  על פי שיקול דעתה הבלעדי לכלול גם חומר פרסומי בהודעות אלה.
לשימת לבך הנהלת " משתלות סנדר " שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.
תכנים המפורסמים  ב" משתלות סנדר " על ידי גולשים
חופש הביטוי הגם שהוא מערכי היסוד של " משתלות סנדר " אינו בא על חשבונם של חוקי מדינת ישראל, לפיכך הנך נדרש להימנע מלפרסם באתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
הנהלת " משתלות סנדר " לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום ב" משתלות סנדר " יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים. כמו כן הנהלת האתר לא תישא באחריות ביחס לתגובות הגולשים על הודעותיך, או לכל נזק שייגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל
לעיתים יופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ול" משתלות סנדר " אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי מנהל האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי הנהלת "משתלות סנדר" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.
האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. להנהלת  " משתלות סנדר " אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
קניין רוחני:
כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט " משתלות סנדר " - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של הנהלת האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר בכתב ומראש. שמו של " משתלות סנדר ", שם המתחם של האתר וסימני המסחר,(בין אם נרשמו בין אם לאו)הינם קניינה הבלעדי של הנהלת  " משתלות סנדר ".
על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום ב" משתלות סנדר " נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור ל" משתלות סנדר " תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום  באתר הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם. במסירת תוכן לפרסום ב" משתלות סנדר " הנך מקנה לאתר רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתו,
החנות המקוונת:
במסגרת  אתר " משתלות סנדר " מאפשרת הנהלת האתר קישור ו/או הפנייה לאתר מכירות (להלן:החנות המקוונת), התקשרותך ו/או מו"מ שתנהל עם ובמסגרת החנות המקוונת וכן הצעות שיוצעו במסגרתה כפופים לתקנון החנות המצורף לתקנון האתר – ראה נספח "א" .
הפורומים של " משתלות סנדר "-תנאי שימוש
הנהלת האתר מאפשרת לגולשים להשתתף בפורומים שונים אשר יועלו מעת לעת באתר, להגיב ולכתוב הודעות שונות שיופיעו בפורום, וכן להגיב לכתבות שיתפרסמו באתר
כניסה לפורום כמוה כאישור והסכמה לתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן, הינך מאשר כי ידועים לך ומוסכמים על ידך תנאים אלו וכי כל שימוש שלא בהתאם לכללים אסור בהחלט.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.
כמשתתף בפורום הגולשים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
א.         הגולש מתחייב בזאת, כי התכנים שיוזנו על ידו הינם בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או צו איסור פרסום.
ב.         הגולש מתחייב שלא לשלוח כל הודעה ו/או חומר אחר שיש בו כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או שהינו מאיים, פוגע, מעליב, או שליחת מסרים גזעניים ו/או גסים.   
ג.          הגולש ביצוע מסירת תכנים לאתר מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכות הקניין הרוחני בתכנים. והוא מרשה בעצם מסירת התכנים ל"משתלות סנדר" לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר.              
ד.         הגולש מתחייב לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי המחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של התכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו  ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.   
ה.  הגולש מתחייב בזאת לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר לרבות פרסום שמו, מס' הטלפון או פרטיו האישיים, כמו כן הגולש מתחייב לא להזדהות בשם אחר של גולש או כל אדם שאיננו הוא.       
    ו.  הגולש מתחייב לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין בין במתכוון ובין שלא במתכוון הוראות כל דין. 
שירות דואר אלקטרוני: אי-מייל
פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל ופרטים נוספים אודותיך יוגנו ככל האפשר במסגרת הגנת הפרטיות, הנהלת האתר תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
עם רישומך במאגר המידע של " משתלות סנדר " תהא הנהלת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.
יובהר, כי הנהלת " משתלות סנדר " אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, " משתלות סנדר " לא יהא אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. הנהלת האתר ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.
הנהלת האתר אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, לרבות רשימות תפוצה. משכך, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.
הפסקת שימוש ושיפוי
הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים.
היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
הגולש ישפה את מנהלי אתר " משתלות סנדר ", עובדיו, או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרתו תנאי שימוש אלה.
       הגולש מתחייב בזאת לשאת באחריות ביחס לתכנים של הגולשים שנמסרו על ידו בין בפורום בין בכתבות בין בתגובות וזאת לשלילת אחריות הנהלת האתר. בנוסף מתחייב הגולש לשפות את הנהלת האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום
       הוראות תנאי השימוש ו/או מהפרת חוק ו/או מדרישת צד ג'  כלשהו ן/אן מפרסום מוטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות.
       השיפוי ישולם מיד עם דרישתה הראשונית של הנהלת האתר וזאת מבלי לגרוע  מכל סעד אחר  העומד להנהלת האתר על פי כל דין          
    הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות הפורום בכל עת שתחפוץ בכך ולא יהיה לך כל טענה כלפיה.
דברי סיכום:
על תקנון זה בכלל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
תקפות הוראות תקנון זה:
במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית והתקנון למעט ההוראה שתבוטל באם תבוטל בעינו עומד.
אנו ב" משתלות סנדר "  מודים לכם ומאחלים לכם גלישה נעימה ובטוחה .
נספח "א" לתקנון אתר " משתלות סנדר "-
החנות המקוונת - תקנון,נהלים,אחריות.
" משתלות סנדר " משמש גם כזירת מכירות אלקטרונית ובמה להצגה ורכישת מוצרים ושירותים על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות  פומביות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מבצעים שונים  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.  גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
המכירות - כללי
1. אתר " משתלות סנדר "  מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה. מוצרים כללים והכל לפי בחירתם של מנהלי האתר
2. בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם, היבואנים השונים והסיטונאים השונים  (להלן: "הספקים") אשר מציעים באתר מוצרים למכירה הם בלבד ולא הנהלת האתר אחראים בכל השייך למכירה, כולל     נכונות הפרטים, המפרטים, סליקה, זמני הספקה והספקה, אחריות וכדומה.
המוצרים המוצעים למכירה
1. המוצרים מוצגים למכירה במסגרת החנות המקוונת, מחירו של המוצר הוא כפי שנמסר ע"י הספק ו/או ע"פ  החלטתו של מנהל האתר.
2. פרטים  מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על הקישורית הרלוונטית בחנות המקוונת כפי שיופיע באתר.
ה. מכירה רגילה/ישירה ו/או מכירת מוצרים במבצע
במכירה רגילה/ישירה ו/או מכירת מוצרים במבצע מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
1. הנהלת האתר תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת  המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה הנ"ל רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי  באתר עצמו או באמצעות  השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר, כפי שיפורסם.
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך  שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
מסים
כל המחירים באתר כוללים מע"מ במידה וחל מע"מ על אותם מוצרים תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
אופן ההשתתפות במכירות -
1. במשך הליך ההרשמה ימלא כל משתתף את כתובת הדוא"ל שלו ויידרש לרשום סיסמא, לאחר מכן יש  להקליד פרטים בסיסיים  כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .
   לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע הנהלת האתר ו/או הספקים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי " משתלות סנדר ".
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי  לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי " משתלות סנדר " יהוו ראיה חלוטה לנכונות  הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
9. מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח  ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
    לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו מנהלי האתר ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .
10. לעיתים יציגו בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: "הספקים") באתר פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד'.
11. יובהר ויודגש כי תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט מדי פעם רצופה בתקלות שונות אשר משפיעות  בין השאר על קצב התקשורת והעברת הנתונים.
ביטול הצעות 
1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה לאחר הקניה בחנות המקוונת ולפני המשלוח בהודעת דואר אלקטרוני למנהלי האתר וזאת לכתובת הרשומה בחנות המקוונת, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות המקוונת..
2. אם סופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח.
   מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
3. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר. 
4. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
5. הנהלת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה גם לאחר שהתקבלה ואושרה במקרים הבאים:
5.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
5.2 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה  תקין.
6. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
7. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה ןמכירה, רשאים מנהלי האתר ו/או הספקים לבטל את  ההזמנה והמכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
   הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
   הנהלת " משתלות סנדר "  ו/או הספקים לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד או אחר שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר  אצל צד שלישי.
אספקת המוצרים
1. הנהלת האתר ו/או הספקים בלבד לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לנקודת הפצה הקרובה  תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. הספקים בלבד , יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף  המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
   " משתלות סנדר" ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת מנהלי האתר.
3.   זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א'- ה' לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
דמי משלוח
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. במכירה בתשלומים רשאית הנהלת האתר  ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בדף המכירה וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
אבטחת מידע ופרטיות
1. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על  העברת הנתונים באתר.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או  ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. מנהלי " משתלות סנדר "  מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול  האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
אחריות
1. הנהלת האתר  נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת "משתלות סנדר" ו/או הנובעות מכח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא,עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר       ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר אינן בבעלות  ואחריות הנהלת האתר  ונמצאים באחריותם הבלעדית של הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, בין  אם במכירה ישירה ובין באם במכירה פומבית ו/או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו להנהלת האתר ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
3. מנהלי האתר  ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית ו/או הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
בעצם הרשמתך לאתר והשתתפותך במכירות השונות, אתה מודע לכך ומצהיר בכך שהינך מסכים לכל התנאים הרשומים לעיל ללא שום סייג.
תקנון זה הינו הסכם לכל דבר בין הנהלת אתר " משתלות סנדר "  לבינך הגולש, במידה ואינך מסכים לאחד מהכללים ו/או התנאים הרשומים לעיל, חלקם או כולם, הינך מתבקש שלא להירשם לאתר, לא להשתתף במכירות ולא לקחת שום חלק ו/או פעילות כלשהי באתר.
 
 
 
" ו/או הנובעות מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר אינן בבעלות  ואחריות הנהלת האתר  ונמצאים באחריותם הבלעדית של הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, בין  אם במכירה ישירה ובין באם במכירה פומבית ו/או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו להנהלת האתר ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
3. מנהלי האתר  ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית ו/או הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
בעצם הרשמתך לאתר והשתתפותך במכירות השונות, אתה מודע לכך ומצהיר בכך שהינך מסכים לכל התנאים הרשומים לעיל ללא שום סייג.
תקנון זה הינו הסכם לכל דבר בין הנהלת אתר " משתלות סנדר "  לבינך הגולש, במידה ואינך מסכים לאחד מהכללים ו/או התנאים הרשומים לעיל, חלקם או כולם, הינך מתבקש שלא להירשם לאתר, לא להשתתף במכירות ולא לקחת שום חלק ו/או פעילות כלשהי באתר.
משתלות סנדר – תקנון - http://www.sendern.com/
 
 
 
 
 
 
 
טלפון:   08-8593318  | 054-5684085 |   דוא"ל:  sn@sendern.com   כתובת: שדות מושב גני טל
Facebook